Privacy Policy

NYOMKÖVETŐ KUTYÁSOK SPORT EGYESÜLET

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

1. Az Egyesület adatai:

Név: NYOMKÖVETŐ KUTYÁSOK SE
Székhely: 2314 Halásztelek Heltai köz 4 sz
Postacím: 2314 Halásztelek Heltai köz 4 sz
Adószáma: 18949539-1-13
Nyilvántartási szám: 13-02-0007377
Honlap: https://nyomkoveto-kutyasok-se.hu
E-mail: info@nyomkoveto-kutyasok-se.hu
Telefon: +36-30-933-5944
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: hétfő 9-16.00 a megadott kapcsolati telefonon, postai úton vagy e- mailen.

Tárhelyszolgáltató:
Név: Tárhelypark kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23289903-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Tel.: +36-1/700-4140
E-mail: info@tarhelypark.hu

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: hétfő 9-16.00 a megadott kapcsolati telefonon, postai úton vagy e- mailen.

Egyesületünk a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyesület által meghatározott célra kezelt személyes adatokra.

3. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyesület által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

4. A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

II. Az Egyesület által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5. Az Egyesület, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

6. Az Egyesület elkötelezett tagjai, partnerei és ügyfelei személyes adatainak védelmében, az Egyesület kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát óvja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

7. Az Egyesület jogosult a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a felhasználót a változások a weboldalon történő közzététele útján értesíti. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

8. Az Egyesület weboldal üzemeltetője, illetve az adott rendezvény szervezője természetesen jogosult a saját weblapján szolgáltatásokat is nyújtani. Ezekre a szolgáltatásokra és termékértékesítésekre a jelen Adatkezelési tájékoztató kizárólag csak akkor vonatkozik, ha ezen szolgáltatások, vagy termékek az Egyesület saját tevékenységből származnak.
Az adatkezelésére vonatkozó részletes Adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a
https://nyomkoveto-kutyasok-se.hu/ oldalon.

9. Az Egyesület adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról
(Infotv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

10. Az Egyesület a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

11. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatja az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

12. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

III. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama, a kezelt adatok köre, és a személyes adatok megismerésére jogosultak

13. Az adatkezelés jogalapja – a GDPR 6. cikk (1) alapján – az érintett önkéntes hozzájárulása, szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke.

14. A hozzájárulást az érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – a nyomtatványok mellékleteként szereplő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat elolvasásával és aláírásával – adja meg.

15. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

16. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az Egyesület külön értesíti a felhasználókat.

17. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az Egyesület által megjelölt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

18. A személyes adat csak a cél megvalósulásáig szükséges mértékben és ideig kezelhető.

19. Az Egyesület a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

20. Az adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok köre és megismerésre jogosultak:

Adatkezelési

folyamat

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés

jogalapja

Adatkezelés Megőrzési idő módja

Adatkezelők

 

Tagok

belépése

 

Név, születési dátum, lakcím,

telefon, e-mail cím

 

azonosíthatóság, kapcsolattartás

 

önkéntes hozzájárulás

 

elektronikus

kilépést vagy tagsági viszont megszűnést követő 1 év

 

vezetőség

 

 

Tagnyilván- tartás

 

 

 

Név, lakcím

 

 

jogszabályi kötelezettség

 

önkéntes hozzájárulás a belépéskor

 

bírósági nyilvántartás, elektronikus

a tagsági jogviszony fennállásáig, egyéb jogszabályban meghatározott ideig

 

 

elnök,

illetékes bíróság

 

 

Számlázás

 

 

Név, cím, telefon, e-mail cím, adóazonosító

A számlázással kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítése, ügyfél azonosítása

 

 

Jogszabályi megfelelés

 

papíralapon, elektronikusan

 

 

Jogszabályban előírt ideig

 

 

elnök, könyvelő

 

 

Bejövő/ kimenő banki utalás

 

 

 

Név, számlaazonosító

Ügyfél azonosítása, termék és szolgáltatás igénybevételének biztosítása, szerződés teljesítése

 

 

Jogszabályi megfelelés

 

 

papíralapon, elektronikusan

 

 

Jogszabályban előírt ideig

 

 

elnök, könyvelő

 

 

Postai

feladóvevény

ek

 

 

 

Név, cím

Posta küldemények nyilvántartása a napi ügymenet biztosításához; visszakereshetőség és beazonosíthatóság

 

 

Jogszabályi megfelelés

 

 

 

papíralapon

 

 

Jogszabályban előírt ideig

 

 

 

elnök

 

Egészségügyi szűrő

nyomtatvá- nyok

 

 

Név, cím, e-mail, telefon

 

 

beazonosíthatóság, kapcsolattartás

 

önkéntes hozzájárulás, jogos érdek

 

papíralapon, elektronikusan

 

 

10 év

 

elnök, szerződött elbíráló állatorvos

 

Rendez- vényekre történő nevezések

 

 

Név, cím, telefon, e-mail

 

 

beazonosíthatóság, kapcsolattartás

 

önkéntes hozzájárulás, jogos érdek

 

 

elektronikusan

 

 

Jogszabályban előírt ideig

 

 

rendezvény szervezője

 

 

Eseti jogi képviselőnek továbbított adatok

név, születési név, anyja neve, állandó lakcím, tartózkodási hely, levelezési cím, születési hely és idő, e-mail cím,

telefonszám, állampolgárság, azonosító okmány adatai, egyéb a konkrét jogi eset szempontjából releváns adatok

 

A cég érdekeinek védelme; jogi eljárások megelőzése, előkészítése

és/vagy lefolytatása

 

 

 

 

Jogos érdek

 

 

 

papíralapon, elektronikusan

 

 

 

Eljárás befejezését követő 5 év

 

 

 

elnök, jogi képviselő

 

 

Panasz-

kezelés

Panasz üzenet tárgya,

tartalma, feladó e-mail címe, feladó neve, feladás ideje,

rögzítés napja, kapcsolattartó neve, válaszüzenet

Panaszkezelési folyamat lebonyolítása, ügyfélkapcsolat kezelése

 

Jogi

kötelezettség

 

 

elektronikusan

A

panaszkezelési

folyamat

eredményes lezárultáig

 

 

elnök

Ügyfél levelezés (e- mail)

Küldő neve, e-mail címe, dátum, üzenetben megadott egyéb személyes adatok

Kapcsolattartás, beazonosíthatóság

Önkéntes hozzájárulás

elektronikusan

Jogszabályban előírt ideig, vagy 5 év

 

elnök

Statisztikai adatok

Az adatokat az Egyesület felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása

az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre

kerülő adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával – automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver- kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

Web- analitikai

mérések

A Google Analitika, Facebook  elemző, mint külső szolgáltató  segíti a  honlap  látogatottsági és  egyéb  web-analitikai  adatainak

független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics.

A Google Analitika és Facebook elemző adatait az Egyesület kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

       

21. Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html , https://www.facebook.com/about/privacy/

22. A személyes adatok megismerésére jogosultak az Egyesület Alapszabályában meghatározott vezetőség tagjai, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjai, az Egyesülettel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, az önkéntes munkát végzők, valamint az Adatfeldolgozók.

IV. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozók megnevezése

23. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja a szerződés teljesítése.
a) A kifizetések technikai feltételeit biztosító szolgáltatóknak, mint adatfeldolgozóknak, melyek az alábbiak: Név, Cím, könyvelő, vezetőségi tag, felügyelőbizottsági tag, fegyelmi bizottsági tag, stb.
b) Az egészségügyi szűrések teljesítése érdekében a szerződött partnereinknek.
c) A pályázati rendszerben megvalósított tevékenységek folyamatában résztvevő, a felhasználó által kiválasztott, fizetést bonyolító pénzintézetek számára az Adatkezelő átadja azokat az adatokat, melyeket az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő, a saját adatbekérő oldalain megadott adatigény.

24. Adattovábbítás esetén az adatfeldolgozók köre:

Név

Adatok

Tevékenység

RicoDawe Számviteli Kft

2314 Halásztelek Bethlen G. u. 29
E-mail: ricodawe@gmail.com
Adószám: 13580777-2-13

Humpok László Elekné
mérlegképes könyvelő
MK191125 reg.szám

 

könyvelés

 

OTP Bank Zrt.

 

1051 Budapest, Nádor utca 21.

banki utalások számlák és bérkifizetések teljesítése érdekében

25. Az Egyesület, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak, pályázati elszámolással megbízott partnernek, pályázati kiíró és elbíráló, ellenőrző szervnek továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Egyesület nem tehető felelőssé.

26. Az Egyesület a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

V. Az adatkezelés biztonsága

27. Az Egyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen. Továbbá megteszi a tőle telhetőt, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

28. Az Egyesület és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt alap szinten védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető az alapszintű biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik, az Adakezelő titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket alkalmaz.

29. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Egyesületet felelősség nem terheli.

30. Felhívjuk a figyelmet, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Adatkezelőtől elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

31. Linkek: Lehetséges, hogy az Egyesület weboldalán utalás, link található más szolgáltató által fenntartott oldalakra, ahol az Egyesület, mint adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra, illetve ahová az Egyesület adatmegosztást/adattovábbítást nem végez. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkre kattintanak, mindenképp olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Egyesület által üzemeltetett weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Egyesület általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a weboldalon is el kell végeznie.

VI. Az érintettek jogai

32. Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő tagja az alábbi jogaival élhet:
a) tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;
b) hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz, amit az
adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart;
c) törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet;
d) helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől;
e) elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon;
f) adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott személyes adatokat
– széles körben használt, géppel olvasható formátumban – az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri;
g) tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti;
h) adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
i) visszavonás: az érintett személy bármikor visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
j) panasz: Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , honlap: https://naih.hu/ )
Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

33. Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Az egyesület egyes szolgáltatásainak és a weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

34. A személyes adatok módosítása, törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

35. Az Egyesület a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme szerint hozott intézkedésről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről az Egyesület az érintettet tájékoztatja.

36. Ha az Egyesület nem tesz intézkedést a megadott határidőn belül, annak okairól tájékoztatja az érintettet és további tájékoztatást ad arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

37. Az Egyesület a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

38. Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint
– az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

VII. Záró rendelkezések

39. E szabályzat az alábbi jogszabályok iránymutatásával készült:
a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
d) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
e) 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

A szabályzat az aláírását követő hónap első napján lép hatályba.

Készült: Budapest, 2021.04.20-án.

Pálffi Imre
Nyomkövető Kutyások SE elnöke